مهرداد اتیس

مهرداد هادی قورقی

مهرداد اتیس مهرداد اتیس Mehrdad Otuis    دانشجوی  مهندسی نرم افزار  در استان کردستان  Mehrdad Otuis is a software engineering student in Kurdistan province زندگی نامه  Biography, Diary مهرداد هادی قورقی معروف به مهرداد اتیس دانشجوی رشته کامپیوتر ، در حال فعالیت در زمینه علم و تکنولوژی  Mehrdad Hadi Ghpreghi , known as Mehrdad Otuis […]